X.Y.

X.Y., Xidan Zhang, Jingrong Li

Film Info

Director: Xidan Zhang, Jingrong Li
Choreographer: Xing Zhu, Yue Zhu
(China, 2019) 4:27 minutes
Screendance, Contemporary

Screendance I: Short N' Suite