Dreams in the Cubicle

Dreams in the Cubicle-Xinrui Zhu

Film Info

Director: Xinrui Zhu
Choreographer: Xinrui Zhu
(China, 2022) 7:50 minutes
Student, Screendance, Contemporary

Screendance 2: What's the Story?